Terjemah Kitab Fathul Qarib

كتاب احكام الطّهارة

Kitab Hukum Bersuci/Thoharah

.والكتاب لغةً مصدرٌ بمعنى الضّمِّ والجمع، واصْطِلاحًا اسم لجنسٍ من الاحكام، امّا الباب فاسم لنوعٍ ممّا دخل تحت ذلك الجنس

wal kitabu lughotan mashdarun bima’na dhommi wal jam’i, wa ishtilakhan ismun lijinsiin minal achkam,ammal baabu fasmun linaw’in mimma dakhola tachta dzalikal jinsi.

Menurut pengertian bahasa, kata “kitab” artinya “kumpulan”. Sedang menurut istilah yang lazim berlaku dimasyarakat, kata “kitab” mempunyai arti: Suatu tulisan yang menunjukkan jenis dari beberapa hukum. Kata “bab” artinya Suatu bagian (macam) dari sesuatu yang berada dibawah jenis tersebut.

والطّهارة بفتح الطّاء لغة النّظافة، وامّا شرعًا ففيها تفا سير كثيرةٌ منها قولهم: فعل ما تستباح به الصّلاة اى من وضوءٍ وغسلٍ وتيمّمٍ واِزلةِ نجاسةٍ. امّا الطّهارة بالضّمّ فاسمٌ لبقيّة الماء.

wat thoharotu bifatchit thoi lughotan an nadlofah, wa aqo syar’an fafiiha tafasiiru katsirotun minha qowluhum: fi’lu ma tustabachu bihish sholatu ay min wudhuin wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najaasatin. ammath thuharotu bidh dhommi fasmun libaqiyyatil maa.

Dan kata “Thoharah” adalah sama dengan kata “Nadlafah” yang artinya “bersih” atau “suci”. Sedangkan jika dibaca “Thuharah” maka ia berarti “kelebihan dari air yang dipergunakan untuk bersuci“. Di kalangan fuqaha (ahli fiqih), thaharah mempunyai banyak pengertian, diantaranya “suatu perkara yang menyebabkan seseorang diperbolehkan mengerjakan shalat, seperti wudlu, mandi, tayammum dan menghilangkan najis“. Sedangkan “thoharoh” dalam pengertian bahasa berarti menggunakan air.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top